Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie

 

ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

STANOWISKO: główny księgowy
WYMIAR ZATRUDNIENIA:
1/2 etatu
RODZAJ UMOWY:
umowa o pracę
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie

OPIS STANOWISKA:
Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie planów, kalkulacji, sprawozdań, sprawozdań GUS, bilansu, rachunku zysku i strat, wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora zgodnych z kwalifikacjami pracownika.

WYMAGANIA:
Wymagania niezbędne:

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

 

Spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- posiada wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- posiada doświadczenie w pracy księgowego w jednostce sektora finansów publicznych,

- posiada umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenie prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

- znajomość procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych,

- znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo-księgowych płacowych i sprawozdawczych,

- znajomość przepisów podatkowych i płacowych, przepisów ZUS,

- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej oraz przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność w kontaktach służbowych,

- sumienność, rzetelność, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

- gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Oferujemy:

- stabilność zatrudnienia - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,

- realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

 

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny, muszą być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

- Oświadczenia: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie kandydata o niekaralności, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego,

- kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

- inne: kopie zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów itp.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.03.2020 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem: ”Konkurs na stanowisko Główny księgowy/bibliotekarz”,  osobiście w siedzibie  Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie w godzinach pracy biblioteki lub listownie na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno (decyduje data wpływu do GBP Lipno).

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego, zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacje dodatkowe: Oferent może unieważnić nabór bez podania przyczyny. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Zastrzega się prawo do nie wybrania żadnego kandydata. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej  w  Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipno.

 

 

 

Agnieszka Kozłowska

                                                                                                                     /-/                                

Dyrektor GBP w Lipnie

 

 

 

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4