Załącznik Nr 1

                     do Zarządzenia  nr 1/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie

                                 z dnia 7 stycznia 2020 r.

 

 

Regulamin korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie

oraz filii bibliotecznej w Wilkowicach

 

 

Definicje:

Biblioteka Instytucja: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie wraz z filią w Wilkowicach

 

I.   Informacje ogólne

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie, zwana dalej „Biblioteką”, została utworzona uchwałą Nr  X/59/91 Rady Gminy Lipno z dnia 19 kwietnia 1991 roku, służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację czytelników i wypożyczeń.

3. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych (wypożyczania) uprawnieni są czytelnicy, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece, po okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie w sprawach związanych z wypożyczaniem i  egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz do celów statystycznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenia o ochronie danych).

 

II.   Zasady rejestracji czytelników i warunki korzystania z biblioteki

§ 1

  1. W celu rejestracji i uzyskania karty bibliotecznej należy okazać aktualny dowód osobisty lub paszport oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika Biblioteki (do lat 16) odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub opiekunowie prawni.
  2. Czytelnik jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zagubieniem lub zniszczeniem. Zagubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
  3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
  4. Czytelnik rejestrujący się w bibliotece, który chce założyć osobiste konto w katalogu biblioteki podaje osobisty adres e-mail lub zostaje mu wygenerowany login i hasło, na które później loguje się samodzielnie. Dostęp do swojego konta w wypożyczalni biblioteki daje mu możliwość rezerwowania i zamawiania książek oraz kontrolę wypożyczeń.
  5. Na podany e-mail czytelnika przychodzą następujące powiadomienia:

- z przypomnieniem na 3 dni przed upływem terminu zwrotu,

- z ponagleniem w pierwszym dniu przetrzymania i cyklicznie co 7 dni,

- z informacją o możliwości odbioru zarezerwowanego egzemplarza,

- z informacją o realizacji zamówienia i możliwości odbioru zarezerwowanego egzemplarza dla pierwszej z oczekujących osób,

- z informacją o rezerwacji skasowanej przez pracownika,

- z wygenerowanym automatycznie hasłem do konta w katalogu on-line dla nowego czytelnika, jeśli podano adres e-mail w czasie pierwszej rejestracji,

- z hasłem do konta w katalogu on-line dla istniejącego czytelnika, jeśli wygenerowano hasło jednorazowe.

 

III. Wypożyczanie

§ 2

Czytelnicy mogą wypożyczyć maksymalnie:

- 6 woluminów  - na okres nie dłuższy niż 35 dni,

4 jednostki (tytuły) zbiorów audiowizualnych  - na okres nie dłuższy niż 35 dni,

- 2 tytuły czasopism (2 tygodniki, miesięczniki, kwartalniki) – na okres nie dłuższy niż 14 dni,

- dzienniki i tygodniki – udostępniane tylko na miejscu.

§ 3

Czytelnik ma prawo sprawdzić stan swojego konta każdorazowo przy stanowisku bibliotekarza lub logując się do swojego konta w katalogu internetowym biblioteki.

§ 4

Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie są zarezerwowane. Możliwe są maksymalnie 2 prolongaty, maksymalny czas posiadania zbiorów na koncie czytelnika to 105 dni.

 § 5

Czytelnik ma możliwość zarezerwowania materiałów bibliotecznych aktualnie znajdujących się w bibliotece (maksymalnie 6 egzemplarzy - limit rezerwacji nie uwzględnia wypożyczonych). Może to uczynić podczas wizyty w Bibliotece, telefonicznie  lub drogą elektroniczną. Od momentu, kiedy te znajdą się na koncie czytelnika jako zarezerwowane, ma on obowiązek odebrać je w ciągu 7 dni. 

Czytelnik ma możliwość zamówienia materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych podczas wizyty w bibliotece lub logując się na swoje konto.

 

§ 6

Za przetrzymanie zbiorów ponad termin określony w §2 będą pobierane opłaty zgodnie z cennikiem. ( zał.)

§ 7

Jeżeli czytelnik mimo otrzymanych upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Biblioteka może wysłać monit po 35 dniach od przekroczenia terminu zwrotu, za który pobierana będzie opłata zgodnie z aktualnym cennikiem poczty.

Koszty postępowania egzekucyjnego ponosi czytelnik, a Dyrektor Biblioteki może pozbawić czytelnika prawa korzystania ze zbiorów.

 

 

IV. Usługi dodatkowe.

§ 8

  1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Gminy Lipno, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki pod numerem telefonu: 65 5 260 017. Zamówione książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki raz w miesiącu – w ostatni czwartek każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do 15:00, jeśli wystąpi zapotrzebowanie. Dyrektor biblioteki w szczególnych przypadkach  może zmienić termin dostarczenia książek. Przy zapisie Czytelnik powinien: okazać dowód osobisty, wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania. Z usługi „Książka na telefon” ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
  2. Biblioteka prowadzi odpłatne usługi kserograficzne.

 

V.  Korzystanie z połączenia internetowego

 

§ 9

Z połączenia internetowego mogą korzystać wszystkie pełnoletnie osoby odwiedzające  Bibliotekę. Osoby nieletnie mogą korzystać z czytelni internetowej jeśli uprzednio zarejestrowały się w bibliotece jako czytelnicy.

Korzystanie z Internetu  jest bezpłatne, natomiast  płatne są wydruki.

Odpłatność za usługi określona jest w cennikach zatwierdzonych przez Dyrektora Biblioteki.

§ 10

Czas korzystania z połączenia internetowego wynosi maksymalnie 1 godzinę, jeżeli jednak nie ma innych osób chętnych do korzystania z połączenia, może ono trwać dłużej.

§ 11

Osoby chcące skorzystać ze stanowisk internetowych zgłaszają się u dyżurującego bibliotekarza. Bibliotekarz ma obowiązek, po okazaniu przez czytelnika dokumentu potwierdzającego tożsamość, zapisać jego imię i nazwisko, adres i czas korzystania z połączenia. Czytelnik  potwierdza wpis własnoręcznym podpisem.

§ 12

Korzystający z czytelni internetowej zobowiązany jest wylogować się ze wszystkich kont opuszczając stanowisko komputerowe. Biblioteka nie odpowiada za dane pozostawione na dysku twardym komputera oraz  za  dane osobowe pozostawione przez użytkowników.

§ 13

Korzystający zobowiązany jest do poszanowania sprzętu komputerowego i zgłaszania bibliotekarzowi wszystkich nieprawidłowości w działaniu.

§ 14

Za uszkodzenie sprzętu komputerowego, odpowiada osoba korzystająca. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy są zobowiązani do zapłacenia odszkodowania w wysokości zależnej od stopnia uszkodzenia. W przypadku stwierdzonego przez Bibliotekę trwałego zniszczenia odszkodowanie może wynosić 100% aktualnej wartości sprzętu.

VI. Kaucje

§ 15

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

a) jeżeli czytelnik nie zarejestruje się w bibliotece jest tylko czytelnikiem tymczasowym– w kwocie aktualnej wartości wypożyczonej książki,

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennej książki/ audiobooka – w kwocie jednokrotnej wartości wypożyczanej książki /audiobooka,

c) pobrana kaucja zostaje zwrócona czytelnikowi w momencie zaprzestania korzystania z usług biblioteki, po okazaniu dowodu wpłaty,

d) po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki, nieodebrana kaucja jest przejmowana jako dochód własny instytucji.

 

VII. Poszanowanie i zabezpieczenie książek/ audiobooków

§ 16

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek/ audiobooków, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki/ audiobooka odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor biblioteki. Za jego zgodą czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki/ audiobooka – inną, nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki książkę/ audiobook.

3. Za zwrócenie książki bez foliowej okładki lub naklejki kodu kreskowego, pobierana będzie opłata 1 zł od każdej książki.

§ 17

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biblioteki można kierować na piśmie do Dyrektora Biblioteki.

Dyrektor Biblioteki w ciągu dwóch tygodni od daty wpisu, opatrzonego imieniem i nazwiskiem oraz adresem czytelnika, udzieli odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

 

VIII. Porządek ogólny

 

§ 18

Z usług Biblioteki nie mogą korzystać:

  1. osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary)
  2. osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
  3. osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę Biblioteki.

 § 19

Palenie tytoniu, e-papierosów na terenie całego obiektu jest niedozwolone.

Posiłki i napoje w Bibliotece spożywać można tylko w wyznaczonych miejscach.

§ 20

W Bibliotece Głównej garderobę wierzchnią (płaszcze, kurtki, itp.) oraz parasole, teczki, duże torby, plecaki, itp. należy zostawić w szatni. Szatnia jest obowiązkowa i bezpłatna.

§ 21

W filii bibliotecznej w Wilkowicach garderobę wierzchnią (płaszcze, kurtki, itp.) oraz parasole, teczki, duże torby, plecaki, itp. należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.

§ 22

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów oraz wydawnictw informacyjnych.

§ 23

W razie przekroczenia przez czytelnika przepisów niniejszego Regulaminu Dyrektor Biblioteki może ograniczyć prawa czytelnika lub całkowicie pozbawić go możliwości korzystania z Biblioteki.

 

 

 

Załączniki:

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4