KLAUZULA INFORMACYJNA 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO,  informujemy, że:


· Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie,

ul. Powstańców Wlkp. 7,  64-111 Lipno, przedstawicielem jest Dyrektor GBP w Lipnie.

Kontaktować można się w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno,

mailowo: biblioteka.lipno@gmail.com lub telefonicznie 65 5 26 00 17

 

· Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych Pani Natalia Ratajewska, z którą można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanychosobowych24@gmail.com  lub dzwoniąc pod numer tel.: 783 479 791


· Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.


· Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Są nimi, np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi, np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie takich danych, nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa  praw.


· Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.


· Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Mają  także Państwo prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.


· Podanie Państwa danych osobowych, wymaga ustawa na podstawie której działa administrator.


· Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


· Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z usług biblioteki.

 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU:

· Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy/wydarzenia (zdjęcia, filmy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
· Udział w imprezie/wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, a także na rozpowszechnianie w szczególności poprzez umieszczania fotografii, filmów lub nagrań w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę.
· Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników nie zostanie wykorzystany do celów zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia nie przysługuje im prawo do roszczeń, jak i prawo do wynagrodzenia.
· Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje zgromadzonych danych, takich jak : (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Będą one jedynie przetwarzane przez Bibliotekę w celach przeprowadzenia imprezy/wydarzenia oraz w komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NUMERÓW PESEL:

W świetle nowych przepisów, w dowodach osobistych obywateli RP wydanych po 1 stycznia 2015 r. nie figuruje już adres. W związku z tym numer PESEL staje się jedynym niezmiennym i wiarygodnym identyfikatorem obywatela, a co za tym idzie czytelnika Biblioteki.

Z ustawy o bibliotekach wynika obowiązek chronienia materiałów bibliotecznych ciążący na Bibliotece i aby móc go zrealizować Biblioteka musi uzyskać od czytelnika dane w takim zakresie, który pozwoli jej na odzyskanie udostępnionych zbiorów.

Bez uzyskania od czytelnika (i jego opiekuna prawnego) numeru PESEL, odzyskanie zbiorów lub ich równowartości może okazać się niewykonalne ze względu na brak możliwości ustalenia danych czytelnika. Wobec tego wymaganie numeru PESEL staje się koniecznością.

 

 

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4