KLAUZULA INFORMACYJNA 


Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie realizuje obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie jest Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z Panią Natalią Ratajewską za pomocą adresu

e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipnie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

dostępu do danych osobowych,

- sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo ograniczenia przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ponadto informujemy, że w Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipnie, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym i nie będą profilowane

 

Klauzula informacyjna RODO – imprezy zbiorowe

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

1.Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno, reprezentowanym przez Dyrektora.

2.Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Natalię Ratajewską, którą w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem                                e- mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy okazji organizacji uroczystości, festynów i tym podobnych wydarzeń dla mieszkańców Gminy i przybyłych gości.

4.Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

5.Uczestnictwo w wyżej opisanych wydarzeniach jest dobrowolne oraz  jednocześnie jednoznaczne jest  ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku osoby uczestniczącej.

6.Osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wydarzenia proszone są o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.

7.Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

8.W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.

9.Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.

10. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii;

- żądania ich sprostowania;

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres                           e-mail: ochronadanychosobowych24@gmail.com

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

15. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4